Geen producten in de winkelwagen.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. LifestyleFirst / mevrouw A.C. Roelink, gevestigd te Zoetermeer, KvK-nummer 55628028, worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als LifestyleFirst of zorgaanbieder.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als cliënt.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan LifestyleFirst tegen betaling van honorarium en kosten jegens de cliënt werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, consulten, cursussen, trajecten, workshops en levering van overige diensten en producten door of namens LifestyleFirst waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op www.lifestylefirst.nl.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3. Aanbod en aanvaarding

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen. LifestyleFirst is enkel gebonden aan de offerte wanneer deze binnen de aanvaardingstermijn wordt geaccepteerd.
 2. Alle aanbiedingen van de zorgaanbieder zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door de zorgaanbieder is bevestigd.
 3. Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging. Indien hierin wijzigingen worden aangebracht door de cliënt, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat de zorgaanbieder schriftelijk met die wijzigingen heeft ingestemd.
 4. Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject van behandelingen betreffen.
 5. LifestyleFirst kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4. Tarieven en betalingen

 1. Alle prijzen zijn in Euro’s (€). Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. / omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat dit er niet bij inbegrepen is.
 2. Dienstverlening voor particuliere cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de zorgaanbieder tegen overleg van een factuur te worden voldaan.
 3. Dienstverlening voor cliënten niet zijnde particulieren, zal door de zorgaanbieder volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
 4. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
 5. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject wordt doorlopen. LifestyleFirst is gerechtigd een aanbetaling te vergen.
 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de zorgaanbieder te betalen.
 7. Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan is de zorgaanbieder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 8. Indien sprake is van een traject kunnen partijen schriftelijk een betaling in termijnen overeenkomen. Dit geldt enkel voor trajecten met een looptijd van ten minste drie maanden.
 9. Voor trajecten met een looptijd van ten minste drie maanden dient een eerste factuur voldaan te zijn voordat met het traject wordt aangevangen. Overeenkomsten op basis van losse uren zullen achteraf worden gefactureerd. LifestyleFirst is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan.
 10. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De zorgaanbieder is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De zorgaanbieder zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
 11. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan cliënt kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van LifestyleFirst op basis van daadwerkelijk verbruikte uren en overige kosten gemaakte inzake de uitvoering van de overeenkomst.
 12. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van LifestyleFirst op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5. Informatieverstrekking cliënt

 1. Cliënt stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan LifestyleFirst.
 2. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. LifestyleFirst zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Stelt cliënt niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.

 1. De zorgaanbieder zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover zorgaanbieder daartoe verplicht is of de zorgaanbieder toestemming heeft verkregen.
 2. De zorgaanbieder zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
 3. De zorgaanbieder zal rapportages over behandelingen/behandeltrajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de AVG.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

 1. LifestyleFirst voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat cliënt beoogde. Cliënt erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de cliënt.
 2. LifestyleFirst kan geen toekomst voorspellen. Zij zal cliënt nooit verplichten iets te doen en resultaat op die handelingen beloven. Cliënt dient volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken. LifestyleFirst zal bij haar advies uitgaan op het eigen inzicht van de cliënt.
 3. LifestyleFirst is geen arts en zal zich nimmer zo voordoen. Er wordt geen advies gegeven op medisch ofwel psychisch vlak en geen medicatie uitgeschreven. LifestyleFirst is gerechtigd cliënt door te verwijzen in geval van klachten waarbij LifestyleFirst niet voldoende te hulp kan schieten.

Artikel 8. Duur overeenkomst en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse behandeling. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen (ook stilzwijgend) worden verlengd.
 2. Iedere partij is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
  1. De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  2. Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
 3. Enig recht van de cliënt op verrekening van zijn eventuele vorderingen op de zorgaanbieder met welke vordering ook van de cliënt op de zorgaanbieder is uitdrukkelijk uitgesloten. De zorgaanbieder heeft te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de cliënt te verrekenen met eventuele vorderingen die de cliënt heeft op de zorgaanbieder.

Artikel 9. Wijziging en annulering

 1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft LifestyleFirst de mogelijkheid haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de zorgaanbieder en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. LifestyleFirst maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan cliënt.
 2. Met de acceptatie van een offerte bestaat een betalingsverplichting voor cliënt. Annulering van de overeenkomst door cliënt dient altijd schriftelijk te gebeuren.
 3. Een traject /programma kent een loopduur zoals overeengekomen. Bij aanschaf van het traject gaat cliënt ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer cliënt gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan.
 4. Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
  1. Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
  2. Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 50% van het bedrag verschuldigd.
  3. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag verschuldigd.
 5. Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 24 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd en binnen 24 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de afspraak.
 6. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
 7. De zorgaanbieder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

Artikel 10. Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte en ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand. LifestyleFirst is in een dergelijk geval gerechtigd een aanvullende vergoeding te vergen.

Artikel 11. Workshops en/of Trainingen

 1. LifestyleFirst behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door LifestyleFirst wordt gewijzigd, heeft cliënt het recht zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Indien er geen andere workshop plaatsvindt, heeft cliënt recht op restitutie.
 2. Wanneer cliënt onverwachts verhinderd is voor een workshop mag het deelnamebewijs worden doorverkocht zo lang de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop aan LifestyleFirst worden doorgegeven. Er vindt in een dergelijk geval nimmer recht tot restitutie plaats.
 3. Wanneer foto’s worden gemaakt tijdens een workshop door cliënt dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan LifestyleFirst en het is uitdrukkelijk verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer LifestyleFirst in het bericht wordt getagd en geen duidelijk cursusmateriaal zichtbaar is. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.
 4. LifestyleFirst behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.

Artikel 12. Aansprakelijkheid schade

 1. De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. De zorgaanbieder geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de zorgaanbieder.
 3. LifestyleFirst is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de zorgaanbieder mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 5. LifestyleFirst is niet verantwoordelijk voor handelingen en gedragingen van cliënt na afloop van een behandeling of training. Cliënt maakt altijd zelf zijn eigen keuzes en neemt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid.
 6. De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen etc.
 7. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de cliënt, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door de zorgaanbieder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
 8. Cliënt vrijwaart LifestyleFirst tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en advies.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door LifestyleFirst aan cliënt ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij LifestyleFirst. Het is cliënt nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Een sessie mag via Zoom worden opgenomen door cliënt. Het is echter niet toegestaan deze opnames met derden te delen.
 3. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 4. Bij inbreuk komt LifestyleFirst een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 14. Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
 2. Indien één of meerdere artikelen van huidige algemene voorwaarden nietig worden verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige artikelen van huidige algemene voorwaarden.
 3. Cliënt wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 15. Klachten

 1. Cliënt is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan LifestyleFirst.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
 3. De zorgaanbieder is aangesloten bij de Geschillencommissie Alternatieve Behandelwijzen (GAT). Heeft cliënt klachten over de behandeling, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kan cliënt gebruik maken van een klachtprocedure via GAT: www.gatgeschillen.nl.

Artikel 16. Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin LifestyleFirst is gevestigd (Zuid-Holland).
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens LifestyleFirst en betrokken derden 12 maanden.

Disclaimer

De informatie op huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde inhoud noch is de eigenaar van de website aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door de informatie op deze website. Vraag voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van een reguliere arts of een therapeut die erkend is door een door de GAT erkende beroepsorganisatie. De behandelingen die op huidige website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze vervangt niet de diagnostiek, verzorging en of verpleging van reguliere gezondheidszorg. De teksten op deze website vallen onder auteursrecht en kunnen niet zonder toestemming van de eigenaar worden gebruikt en gekopieerd worden.

Deze Algemene Voorwaarden is voor het laatst aangepast op: 1 februari 2021.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

*Door je te registreren op onze website, ga je akkoord met de Privacy Policy Privacy Policy.

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist